Klauzula informacyjna

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Euro Labora – Zofia Chabin Spółka Jawna z siedzibą w Raciborzu, Plac Wolności 1, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000622412, NIP: 6392010113, REGON: 364674357.

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, w tym rekrutacji przyszłych, mających na celu powierzenie Pani/Panu pracy przez pracodawcę zagranicznego, na podstawie dobrowolnej zgody;
 2. w celu udzielania Pani/Panu pomocy w związku z nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcom zagranicznym, na podstawie zawartej umowy w zakresie skierowania kandydata do pracy zagranicą u pracodawcy zagranicznego;
 3. w celach podatkowo - księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
 5. w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Administratora programach i akcjach promocyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Ponadto, w przypadku, gdy koniecznym stanie się przetwarzanie Państwa danych osobowych
w innych celach, to zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

III. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. potencjalni pracodawcy zagraniczni;
 2. podmioty powiązane ze Spółką Euro Labora – Zofia Chabin Sp. J.
 3. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 4. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich.

Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

IV. Profilowanie

Informujemy, że po zarejestrowaniu w naszej bazie kandydatów do pracy, korzystamy z profilowania w celu wyszukania kandydatów spełniających kryteria konieczne do zatrudnienia przez pracodawcę zagranicznego (np. gdy pracodawca poszukuje cieśli).  Efektem korzystania z profilowania jest wyszukanie kandydatów spełniających wymagane kryteria, jednak wynik wyszukiwania jest każdorazowo weryfikowany przez naszych upoważnionych pracowników, a w konsekwencji profilowanie stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze, a w konsekwencji nie ma charakteru profilowania wyłącznie automatycznego.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych
 

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 2. w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania, chyba że z treści zgody wynika inny termin (np. gdy wyrażą Państwo zgodę na udział w wyłącznie jednym procesie rekrutacji).

Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

VI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach odmowa ich podania będzie skutkowała niemożnością świadczenia przez nas usług, ponieważ niepodanie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę zagranicznego, uniemożliwi nam wysłanie mu Pani/Pana aplikacji.

 

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;
 2. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 3. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, to możemy Państwa poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bezpieczenstwo@euro-labora.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Nie czekaj! Lepsza praca jest w zasięgu Twojej ręki!
Praca za granicą: Racibórz, Gliwice, Rydułtowy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Katowice, Knurów, Głogówek
Odwiedź nas

Euro Labora

Plac Wolności 1 (I piętro)

47-400 Racibórz

NIP: PL 6392010113

więcej
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Masz pytanie?
Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie