Polityka prywatności

 

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

 

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  Użytkowników jest dla nas bardzo ważne.

 

W Euro Labora – Zofia Chabin Spółka Jawna, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane Użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: bezpieczenstwo@euro-labora.com.

 

§ 1

 

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z usług naszej agencji zatrudnienia, polegających na organizacji i inicjowaniu kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcą zagranicznym. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Spółka Euro Labora – Zofia Chabin Spółka Jawna  z siedzibą w Raciborzu, Plac Wolności 1, 47-400 Racibórz, NIP: 6392010113, REGON: 364674357, zwana dalej Administratorem.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.euro-labora.com oraz powiązanych z nią usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta.
 7. Użytkownik, który korzysta z naszych usług za pośrednictwem strony www.euro-labora.com., potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, np. pracodawcy zagranicznemu (o ile Użytkownik wyraził na to zgodę). Dostęp do danych osobowych jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

 

 

§ 2

 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z naszego serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji i założenia Konta, Użytkownik, zakładający Konto może zostać zobowiązany do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (umowy o skierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji usług pośrednictwa pracy i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. zarejestrowania użytkownika w bazie osób poszukujących pracy;
  2. związanych ze skierowaniem do pracy u pracodawcy zagranicznego;
  3. zawarcia i realizacji Umowy w zakresie skierowania kandydata do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego;
  4. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  5. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  6. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  7. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
 7. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkownika, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 8. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce zamieszkania
  3. numer telefonu;
  4. informacje o wykształceniu
  5. informacje o doświadczeniu zawodowym;
  6. informacje o dodatkowych umiejętnościach;
  7. data urodzenia.
 9. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do świadczenia przez nas usług pośrednictwa pracy.
 10. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkownika:
  1. pracodawcom zagranicznym – jeżeli szukają Państwo zatrudnienia;
  2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej;
  3. inne Spółki należące do grupy kapitałowej, spółki zależne, podmioty powiązane;
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, audytorzy) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkowników, wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 11. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej:
  1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/600424

 

 

§3

 

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony internetowej,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
  4. opcjonalnie „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
 5. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych oraz przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego naszego serwisu.
 7. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 8. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi naszego serwisu.
 9. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 10. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np.:
  1.  dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty;

 

 

§ 4

 

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności,
  2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4.  Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
 5. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w naszym serwisie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji naszych usług.  
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług, świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

 

 

§ 5

 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 2. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
Nie czekaj! Lepsza praca jest w zasięgu Twojej ręki!
Praca za granicą: Racibórz, Gliwice, Rydułtowy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Katowice, Knurów, Głogówek
Odwiedź nas

Euro Labora

Plac Wolności 1 (I piętro)

47-400 Racibórz

NIP: PL 6392010113

więcej
Euro Labora
Wykonanie Above Horizon
Masz pytanie?
Podaj swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie